Politica prelucrare date

Politica de confidentialitate a fost actualizată în conformitate cu GDPR (679/2016)
Pentru a utiliza site-ul nostru în continuare, trebuie să citești și să agreezi acești termeni

Informații generale

Prin acest document dorim să vă informăm cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării site-ului www.depozitsaltele.ro. Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale site-ului nostru. Conform dispozițiilor GDPR, www.depozitsaltele.ro are obligaţia de a administra, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre voi. Scopul colectării datelor este menționat mai jos.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți utilizator al Site-ului, vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de autentificare/ contact/ întrebări/ reclamații/ retur de marfă etc., în măsura în care ne contactați în acest fel,  respectiv: nume și prenume, adresă, email/ parolă, data nașterii.

Scopurile și temeiurile de prelucrării

Dacă sunteți utilizator al Site-ului, www.depozitsaltele.ro prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
• pentru livrarea produselor comandate. Nu sunteți obligați să furnizaţi datele, însă prin refuzul vostru, nu veți putea comanda produse de pe site-ul nostru.
 pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite prin intermediul site-ului

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați
• în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.
• pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţi experiența dumneavoastră oferită pe site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.
Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.
Conform Legii, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să ne contactați pe adresa de mail din contact . De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei și autorității de supraveghere.

Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, deținătorul site-ului va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, deținătorul site-ului va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de deținătorul site-ului pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, deținătorul site-ului dezvăluie datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină deținătorul site-ului în desfășurarea activității prin intermediul site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT, firme de contabilitate/salarizare ori către autoritățile publice centrale/locale), în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:
• pentru livrarea comenzilor;
• pentru administrarea site-ului;
• pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
• pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;
• pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
• atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către deținătorul site-ului nu vor fi transferate în afara României.

Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
• dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către deținătorul site-ului, conform celor descrise în prezentul document;
• dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
• dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către deținătorul site-ului a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
• dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
• acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
• în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare
• în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze
• în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal
• în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale
• datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, deținătorul site-ului să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice

• dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care:
• persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor
• prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor
• operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate
• dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către dețintorul site-ului către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege
• dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos:
 în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al deținătorului de site sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care deținătorul site-ului poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță
• în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă
• dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați în pagina de contact.

Datele colectate se utilizează în scopurile menționate numai de către deținătorul site-ului și nu sunt înstrăinate către terți decât în condițiile menționate mai sus.

Dacă aveți nelămuriri privitoare la utilizarea datelor voastre pe acest site, vă rog să ne scrieți pe adresa de e-mail menționată în pagina de contact.

Main Menu